ALKA RADYOLOJÝK TANI MERKEZÝ

 

Teknoloji baþ döndürücü bir hýzla geliþerek hemen her alanda yaygýn olarak kullanýlýyor. Saðlýk sektöründe ise özellikle görüntüleme alanýnda inanýlmaz deðiþiklikler dikkati çekiyor. Çok deðil 30 yýl önce hastalýklarýn tanýsýnda en çok kullanýlan inceleme yöntemi olan röntgen, birbiri ardýna bulunan ultrasonografi, endoskopi, bilgisayarlý tomografi ve manyetik rezonans gibi teknikler nedeni ile þimdi çok daha az kullanýlýyor. O bile kendini yenileyerek dijitalize oluyor.

Peki bu kadar mükemmel yöntemlerden yararlanýldýðý halde neden her zaman doðru taný mümkün olmuyor? Çünkü her alanda olduðu gibi uygulama sýrasýnda araya insan faktörü giriyor.

Uygulayýcý hatalarýný en aza indirmek için çok iyi eðitim ve deneyim gerekir.

Ýþte Ýstanbul gibi kaotik bir metropolde bulunan sayýsýz görüntüleme merkezlerinin kalitesi bir yandan makine parkýna, diðer yandan kullanýcýlarýn ve yorumcularýn bilgisine ve deneyimine baðlý olarak büyük deðiþiklikler gösteriyor. Ancak Avrupa Birliði yolunda hýzla ilerlemekte olan ülkemizde bir gün mutlaka görüntüleme merkezlerinden uluslararasý standartlara uygun hizmet istenecek. Ýþte o standartlarý tutturabilenler var olmaya devam edecek. Böylece merkezler arasýndaki farklar ileri derecede azalmýþ olacak.

1991 yýlýnda kurulan, bugüne kadar kesintisiz olarak saðlýk hizmeti vermeyi sürdüren merkezimiz muhtemelen koyduðumuz tanýlarýn doðruluk oranýnýn yüksekliðine, etik kurallara ve dürüstlük ilkelerine baðlýlýðýmýz nedeni ile tercih edilmiþ olabilir. Prensiplerimizden sapmadan sizlere hizmete devam etmeye kararlýyýz.

Bize güvenenlere teþekkür ediyor, herkese saðlýklý günler diliyoruz.

cihaz parký
Aktif Ziyaretçi : 19       Toplam Ziyaretçi : 280316