RADYOLOJÝK VE SONOGRAFÝK TETKÝKLER ÝÇÝN HAZIRLIK BÝLGÝLERÝ

 

 

1 -Çift Kontrastlý Kolon Tetkiki
2 -Çift Kontrastlý Özofagus- Mide Grafisi
3 -Ýntra Venöz Ürografi (Ý.V.P.)
4 -Üst Batýn Ultrasonografisi
5 -Tüm Batýn Ultrasonografisi
6 -Alt Batýn Ultrasonografisi
7 -Üriner Sistem Ultrasonografisi
8 -Voiding Sistografi
9 -Transrektal Prostat Biyopsisi Hazýrlýðý - 1 -
10 -Transrektal Prostat Biyopsisi Hazýrlýðý - 2 -
11 -Endoanal Ultrason(
http://www.endoanalultrason.com/)

 

1 -Çift Kontrastlý Kolon Tetkiki
Tetkikten önceki gün hiçbir katý gýda alýnmayacak, sabah 8:00, akþam 20:00 arasý her yarým saatte bir, bir bardak su (veya hoþaf, tanesiz çorba, meþrubat ) içilecek (toplam 25 bardak ).

Yine önceki gün saat 12:00-15:00 arasý iki þiþe X-M (250 ml) içilecek.
Daha sonra, tetkik saatine kadar hiçbir þey yenip içilmeyecek.

 

2 -Çift Kontrastlý Özofagus- Mide Grafisi
Tetkik günü aç kalýnacak. Tetkik saatine kadar hiçbir þey yenip içilmeyecek.

 

3 -Ýntra Venöz Ürografi (Ý.V.P.)
Tetkikten önceki günün akþamý (randevu saatinden 12 saat önce), barsak temizliði için, iki þiþe X-M 75 ml, ardýndan 4-5 bardak su içilecek. Daha sonra tetkik saatine kadar açlýk ve susuzluk gerekiyor.

 

4 -Üst Batýn Ultrasonografisi
En az 6 saat aç kalýnacak. Kabýzlýk veya gaz þikayeti varsa bir akþam evvelden XM-75ml alýnacak.

 

5 -Tüm Batýn Ultrasonografisi
Eðer kabýzlýk veya gaz þikayeti varsa tetkikten önceki günün akþamý bir þiþe X-M 75 ml alýnacak. Üzerine 4-5 bardak su içilecek. Sabah aç karnýna gelinecek. Randevü saatinden bir saat önce 3 bardak su içilecek ve idrara çýkýlmayacak.

En az 6 saatlik açlýk gerekmektedir.

 

6 -Alt Batýn Ultrasonografisi
Tetkikten 1 saat önce 3 bardak su içilecek, idrara çýkýlmayacak.

 

 

7 -Üriner Sistem Ultrasonografisi.
Tetkik günü açlýk gerekmiyor

Tetkikten bir saat önce 3 bardak su içilecek, idrara çýkýlmayacak.

 

8 -Voiding Sistografi

Yenidoðan: 1 saatlik açlýk ve susuzluk yeterli.

2 yaþýna kadar* : Tetkikten önce 2 saat aç ve susuz kalýnacak.
2 -4 yaþ arasý: Tetkikten önce 3 saat aç ve susuz kalýnacak, bir saat önce makattan libalaks sýkýlacak (bir veya 2 kutu)
4 yaþtan yukarýsý: aç ve susuz olarak gelinecek,evden çýkmadan bir saat önce makattan lavman uygulancak.
Eriþkinlerde: hazýrlýk ayný IVP gibidir.

*Not: Çocuk 6 Kg den fazla ise lavman uygulanýr. Telefonla bilgi alýnýz.

 

9 -Transrektal Prostat Biyopsisi Hazýrlýðý - 1 -
Kreatinin ve kanama-pýhtýlaþma zamaný tahlillerini yaptýrýp, sonucu bize bildiriniz.

Kreatinin yüksek çýkarsa aþaðýdaki hazýrlýklarý yapýnýz:

 

 

ECZANEDEN ALINACAK ÝLAÇLAR
1) Ciproxin tablet 750 mg 1 kutu 
2) Fleet Enema 133ml 1 þiþe
3) Netromycine 400mg 4 kutu

 

 

RANDEVUDAN BÝR GÜN ÖNCE

Ciproxin tab.: Sabah- akþam 1 tablet içiniz.
Netromisin 400mg. : Sabah bir tane kalçadan yaptýrýnýz.
Sabah, öðlen ve akþam öðünlerinde hafif, kahvaltý türünden gýdalar yiyiniz.

 

RANDEVU GÜNÜ
Kahvaltý yapmayýnýz.
Fleet Enema : Randevu saatinden bir saat önce makattan sýkýnýz. 15 dakika yüzükoyun yatarak dýþký yaptýktan sonra 3 bardak su içiniz ve biyopsi yapýlýncaya kadar artýk idrara çýkmayýnýz.
Araba kullanmayýnýz.
Refakatçi ile geliniz.
Ciproxin tab .: 1 adet içiniz
Netromisin 400mg.: Bir tanesini biyopsi öncesi yapýlmak üzere yanýnýzda getiriniz
Aspirin ve benzeri kaný sulandýrýcý ilaçlarý randevu gününe kadar kullanmayýnýz.

 

10 -Transrektal Prostat Biyopsisi Hazýrlýðý - 2 -
Kreatinin ve Kanama-pýhtýlaþma zamaný tahlillerini yaptýrýp, sonucu bize bildiriniz.
Tahlil sonucu normal çýkarsa aþaðýdaki hazýrlýklarý yapýnýz:

 

ECZANEDEN ALINACAK ÝLAÇLAR
1) Ciproxin tablet 750 mg 1 kutu 
2) Fleet Enema 133ml 1 þiþe
3) Amikozit flac 500mg 6 kutu


RANDEVUDAN BÝR GÜN ÖNCE
Ciproxin tab.: Sabah- akþam 1 tablet içiniz.
Amikozit flac 500mg. : Sabah ve akþam birer tane kalçadan yaptýrýnýz.
Sabah, öðlen ve akþam öðünlerinde hafif, kahvaltý türünden gýdalar yiyiniz.

 

RANDEVU GÜNÜ
Kahvaltý yapmayýnýz.
Fleet Enema : Randevu saatinden bir saat önce makattan sýkýnýz. 15 dakika yüzükoyun yatarak dýþký yaptýktan sonra 3 bardak su içiniz ve biyopsi yapýlýncaya kadar artýk idrara çýkmayýnýz.
Araba kullanmayýnýz.
Refakatçi ile geliniz.
Ciproxin tab .: 1 adet içiniz
Amikozit flac 500mg.: Bir tanesini biyopsi öncesi yapýlmak üzere yanýnýzda getiriniz
Aspirin ve benzeri kaný sulandýrýcý ilaçlarý randevu gününe kadar kullanmayýnýz.

 

11 -Endoanal Ultrason
Aðrýlý bir yöntem deðildir. Anestezi gerekmez. Ýncelemeden birkaç saat önce rektum temizliði için fleet enema ile sýnýrlý bir boþaltým gerekebilir. Biz incelemeyi hasta sol yanýna yatarken gerçekleþtirmekteyiz. Prob, anal kanal yoluyla rektum lümenine yerleþtirilir. Ultrason cihazýnýn ekranýndaki görüntü, hastanýn yatýþ pozisyonundan baðýmsýz olarak (ön kýsým saat 12, sað kýsým saat 3, arka kýsým -natal kleft- saat 6, sol kýsým saat 9 olacak biçimde) saat ölçümleri ile standart þekilde tanýmlanýr. Ýnceleme süresi ortalama 5-10 dakikadýr. (detaylý bilgi için: http://www.endoanalultrason.com/)

Aktif Ziyaretçi : 19       Toplam Ziyaretçi : 280316