Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/alkacomtr/public_html/panel/baglan.php on line 10
 ALKA RADYOLOJİK TANI MERKEZİ

KALÇA ULTRASONU

Yenidoðan ve süt çocukluðu döneminde kalça ekleminin deðerlendirilmesinde kullanýlan basit ve aðrýsýz bir yöntemdir.
 
Ne Zaman Yapýlmasý Uygun Olur?
Doðumdan sonraki ilk günlerde yapýlabilir. Anglo-Amerikan literatüründe iþlem için en uygun zaman doðum sonrasý 3. hafta ile 6. hafta arasýdýr. Ancak 5-6 aya kadar (bebek kilolu deðilse 10-12 aya kadar) yapýlabilmesi mümkündür.

Nasýl Yapýlýr?
Bebek, bezi açýk þekilde muayene masasýna yan yatýrýlýr. Ilýk jel sürülmüþ prob yardýmýyla kalça eklemleri bacaklar düz ve kývrýlmýþ pozisyonda iken incelenir. Bebeðin aðlamasý ve hareketleri iþlemi güçleþtireceðinden, sakin olmasý için inceleme öncesi doyurulmasý tavsiye edilir.

Kalça ekleminin anormal geliþiminin ya da yerleþiminin gösterilmesinde son derece duyarlýdýr. Ýncelemenin sonucu çýkýk saptanýrsa tedaviye erken baþlanmýþ olacaðýndan ameliyata gerek kalmaz. Bacaðý kurbaða pozisyonunda tutan bandajlarýn birkaç ay kullanýlmasý ile kalça tamamen normale döner. Tedavinin etkinliði de ultrasonografi ile takip edilir.

Ne Kadar Sürer ?
Genellikle 5-15 dakika içerisinde biter.

Ýnceleme Ne Kadar Faydalýdýr?
Kalça ekleminin anormal geliþiminin ya da yerleþiminin gösterilmesinde son derece duyarlýdýr. Ýncelemenin sonucu çýkýk saptanýrsa tedaviye erken baþlanmýþ olacaðýndan ameliyata gerek kalmaz. Bacaðý kurbaða pozisyonunda tutan bandajlarýn birkaç ay kullanýlmasý ile kalça tamamen normale döner. Tedavinin etkinliði de ultrasonografi ile takip edilir. Çocuklarda Kalça Ultrasonunun Diðer Kullaným Alanlarý Nelerdir?

Çocuklarda Kalça Ultrasonunun Diðer Kullaným Alanlarý Nelerdir?
Erken çocukluk döneminde açýklanamayan topallama olduðunda, kalça ekleminin geçici sinoviti denen, eklem hareketlerini sýnýrlayabilen iltihabi durum ultrasonografi ile görülebilir.

Aktif Ziyaretçi : 12       Toplam Ziyaretçi : 298848