Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/alkacomtr/public_html/panel/baglan.php on line 10
 ALKA RADYOLOJİK TANI MERKEZİ

PEDÝYATRÝK ULTRASONOGRAFÝ

Çocuðunuzun doktoru ultrason incelemesi istediðinde daha önce ultrasonla ilgili bilginiz olsa da bazý sorularýnýz olabilir. Aþaðýdaki sorular Amerikan Ultrasonografi Enstitüsü (AIUM) temel alýnarak cevaplandýrýlmýþtýr.

Ultrason Nedir ?
Ultrason, insanlarýn duyabileceðinden daha yüksek frekansa (yüksekliðe) sahip olmasýnýn dýþýnda normal bir sestir. Çocuðunuzun cildine temas ettirilen prob adý verilen bir aletten vücuda gönderilen ses iç organlardan yansýr. Geri dönen ekolar ayný prob tarafýndan alýnýr ve bilgisayarlar aracýlýðý ile iþlenerek ekranda görüntülenir. Çocuðunuz bu inceleme sýrasýnda herhangi bir acý, ýsý veya titreþim hissetmez. Probun cilt üzerinde daha rahat hareket etmesi için kullanýlan jel inceleme öncesi hafif ýsýtýlmalýdýr.

Ultrason Neden Gerekir?

En sýk nedenler þunlardýr:
•  Karýn aðrýsý  
•  Karýnda kitle
•  Vücuttaki kan akýmýyla ilgili sorunlarý deðerlendirmek
•  Böbrekler ve idrar yollarýný deðerlendirmek
•  Kalp ve ana kan damarlarýný incelemek (özellikle çocuðunuzun kalbinde üfürüm veya düzensiz kalp atýmý varsa)

Ýncelemeyi Kim Yapar?
Ýncelemeyi ultrason tetkiki konusunda profesyonel eðitim almýþ bir doktor yapar ve sonuçlarý deðerlendirir.

Ultrason Güvenlimidir?
Bilinen bir yan etkisi yoktur. Tanýsal ultrasonun uzun yýllardýr devam eden yaygýn kullanýmý herhangi bir yan etki ortaya çýkarmamýþtýr. Farelerde yapýlan çalýþmalar da tanýsal ultrasonun herhangi bir yan etkisi olmadýðýný göstermiþtir.

Aktif Ziyaretçi : 12       Toplam Ziyaretçi : 298848