Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/alkacomtr/public_html/panel/baglan.php on line 10
 ALKA RADYOLOJİK TANI MERKEZİ

JÝNEKOLOJÝK ULTRASONOGRAFÝ
Ultrason, insanlarýn duyabileceðinden daha yüksek frekansa sahip bir sestir. Cildin üzerine veya vajina gibi bir vücut boþluðuna yerleþtirilen prob adlý bir cihazla vücuda gönderilen ses dalgalarý iç organlar tarafýndan geri yansýtýlýr. Dönen sesler (ekolar) ayný prob tarafýndan alýnarak bir bilgisayar vasýtasýyla monitörde resme dönüþtürülür. Ultrason görüntüleri videoteyp, film veya kaðýda kayýt edilebilir. Tanýsal ultrason tetkiki genellikle sonografi veya ultrasonografi olarak adlandýrýlýr.

Ultrason Güvenli midir?
Ultrasonun týbbi amaçlý kullanýmýna baðlý bilinen zararlý bir etkisi yoktur. Tanýsal ultrasonun uzun yýllardýr devam eden yaygýn kullanýmý herhangi bir yan etki ortaya çýkarmamýþtýr. Hayvanlarda yapýlan çalýþmalar tanýsal ultrasonun herhangi bir yan etkisi olmadýðýný göstermiþtir.

Neden Yapýlýr?
Elle yapýlan pelvik muayenenin saðladýðý bilgiler yeterli olmayabilir. Pelvik ultrason ile rahim ve yumurtalýklar görüntülenebilir. Ultrason elle yapýlan muayene bulgularýný açýklamak için yardýmcý olabilir veya ek bilgiler saðlayabilir. Pelvik ultrason tetkikinin en sýk yapýlma nedenleri:
 Kasýk aðrýsý
•  Anormal vajinal kanama,
•  Jinekolojik muayene sýrasýnda þüpheli kitle araþtýrýlmasýdýr.

Pelvik Ultrason Nasýl Yapýlýr?
Bu konuda profesyonel eðitim almýþ doktor tarafýndan yapýlýr. Pelvik bölgenin ultrason tetkiki için 2 yöntem vardýr:

1. Transabdominal Ultrason:
Karnýn alt bölgesinde cilt üzerine yerleþtirilen bir prob yardýmýyla yapýlýr.

2. Transvaginal Ultrason:
Ýnce çubuk þeklindeki prob üzerine koruyucu bir kýlýf geçirilerek buna kayganlaþtýrýcý bir jel sürülür ve vajinaya yerleþtirilir.

Ultrason Tetkiki Ne Kadar Sürer?
10-15 dakika kadar sürer.

Özel Bir Hazýrlýk Gerekir mi?
Abdominal inceleme sýrtüstü yatar vaziyette yapýlýr. Daha iyi görüntü almak için mesane dolu olmalýdýr. Ýþlemden önce su içmek ve idrara çýkmamak gerekir. 

Vajinal inceleme jinekolojik muayene pozisyonunda yapýlýr. Ýþlemden önce idrar kesesi boþaltýlmalýdýr.

Ultrason Abdominal mi Yoksa Vajinal Yoldan Mý Yapýlmalýdýr?
Bu karar tetkikin yapýlma sebebine baðlýdýr. Bazý durumlarda sadece karýn ultrasonu yapýlmasý gerekebilir, bazý durumlarda ise sadece vajinal ultrason yeterli olacaktýr. Ancak çoðu kez hem karýn hem de vajinal ultrason gerekir. Bu kararý doktorunuz verecektir.

Her bir incelemenin ayrý avantajlarý vardýr. Abdominal yaklaþýmla tüm pelvik bölgenin panaromik görüntüleri alýnabilir. Bu yolla iç organlarýn birbiri ile iliþkisi görülebilir. Vajinal yolla, prob inceleme alanýna daha yakýn olduðu için daha iyi görüntüler elde edilir. Vajinal yolla yapýlan ultrason tetkiki erken gebelik döneminde fetal kalp atýþlarýný görmek, rahimin iç tabakasýný deðerlendirmek ve yumurtalýklardaki bir kistin boyutlarýný ölçmek için çok faydalýdýr.

Vajinal Ultrason Zararlý mýdýr?
Aðrýsýz bir iþlemdir. Genellikle jinekolojik muayeneden daha rahattýr. Eðer vajinal kanama varsa, hamilelik olsa bile vajinal ultrasonun bir zararý yoktur.

Doppler Ultrason Nedir?
Pelvik organlara ve vücudun diðer kýsýmlarýna giden kan akýmýný deðerlendirmek için kullanýlýr. Kan akýmlarý ultrason cihazýnýn mikrofonundan duyulabilir, grafik ve renklerle gösterilebilir. Ýþlem sýrasýnda acý hissedilmez. Doppler ultrason tetkikinin yapýlmasýna genellikle inceleme sýrasýnda karar verilir.

Aktif Ziyaretçi : 16       Toplam Ziyaretçi : 298847