ALKA RADYOLOJİK TANI MERKEZİ

SONOÜRETROGRAFÝ

Sondasýz (desandan) yani iþeme esnasýnda veya sondalý (asendan) olarak üretra patolojilerinin (darlýk, düzensizlik, doluþ defekti, vs) ultrasonografi ile görüntülenmesidir.
Radyasyon içermez. Genellikle hekim ile uyum içerisindeki hastalarda daha baþarýlý olarak yapýlýr. Aðrýsýzdýr.

Aktif Ziyaretçi : 9       Toplam Ziyaretçi : 298120