Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/alkacomtr/public_html/panel/baglan.php on line 10
 ALKA RADYOLOJİK TANI MERKEZİ

ENDOANAL ULTRASONOGRAFÝ
Terminolojik olarak anal ultrasonografi, rektal ultrasonografi, ERUS gibi isimler ile de anýlmaktadýr. Anüs ve çevre dokularýn patolojilerinin incelenmesinde kullanýlmaktadýr. Küçük çaplý prob kullanýldýðýnda anal kanal anatomisinin deðiþmemesi avantaj oluþturmaktadýr. 

Hangi Durumlarda Kullanýlýr?
1. Anal inkontinans (gaz-dýþký kaçýrma): Sfinkter kaslarý ve çevre dokularýn saðlam olup olmadýðý görülmektedir.

2. Bilinen rektal ve/veya anal kanser:
Hastalýðýn evresini (yayýlýmýný) belirlemede kullanýlmaktadýr. Ayrýca, tedavi sonrasý hastalýðýn durumunu belirlemede de kullanýlabilmektedir.

3. Perianal fistül:
Anüs çevresindeki akýntýlý durumlarda genellikle, altta yatan bir fistül (iltihabi traktüs) vardýr. Fistülün tedavisinden önce yayýlýmý ve þekli belirlenirse tedavi baþarýsý artmaktadýr. Bu nedenle fistüllerin trasesini belirlemede tercih edilen bir yöntemdir.

4. Ýç hemoroid:
Anal kanal duvarýnda geliþen kývrýmlý toplardamarlar bu yöntemle kolaylýkla tanýnabilmektedir. Ýnceleme sýrasýnda anal kanal anatomisi bozulmadýðýndan dolayý hemoroidlerin yerleþim yeri doðru olarak tanýmlanmaktadýr.

5. Anüste çatlak (fissür):
Aðrýlý bir durum olmakla birlikte günümüzde mevcut olan küçük çaplý problar rahatlýkla kullanýlabilmektedir.

Nasýl Yapýlýr?
Hasta yatar pozisyonda iken (genellikle sol yanýna yatmaktadýr) 360 derece görüþ açýsý olan çubuk þeklinde problar ile inceleme gerçekleþtirilmektedir. Tetkik endikasyonuna göre probun ucundaki balon, gazsýz su ile þiþirilmektedir. Fistülün iç aðzýnýn anüs ya da rektuma açýlýmý konusunda þüphe varsa, fistülün dýþ aðzýndan küçük miktar hidrojen peroksid (oksijenli su) verilmesine gereksinim olabilmektedir.

Kim Yapar?
Ýncelemeyi konusunda deneyimli radyoloji hekimi yapmaktadýr.

Tetkikin Zararlý Etkisi Var mýdýr?
Röntgen gibi iyonize radyasyon kullanýlmadýðýndan ultrasonun bilinen zararlý bir etkisi yoktur.

Hazýrlýk
Genellikle hazýrlýða gereksinim olmamakla birlikte rektal tumör evrelemesi gibi durumlarda fleet enema ile hazýrlýk gerekebilmektedir.

Aktif Ziyaretçi : 12       Toplam Ziyaretçi : 298848