Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/alkacomtr/public_html/panel/baglan.php on line 10
 ALKA RADYOLOJİK TANI MERKEZİ

VARÝKOSEL

Varikosel spermatik kordda geliþen geniþlemiþ venlerdir. Spermatik kord kan damarlarý, lenfatik damarlar, sinirler ve sperm taþýyan kanallardan (vas deferens) oluþur. Bu venlerdeki kapaklarda hasar meydana gelirse bozulan kan dolaþýmý venlerde geniþlemeye ve kanýn duraðanlaþmasýna neden olur. Varikosel bir ya da iki taraflý olabilir. Ancak, hastalarýn %85' inde sol tarafdadýr. Varikoselin görülme oraný %10-20' dir, en sýk 15 - 25 yaþ arasýnda rastlanýr.

Varikoselin Zararlý Etkisi Nedir?
Testislerin etrafýnda geniþlemiþ venler içerisinde artmýþ kan ýsýsý hipertermik etki ile spermlere zarar verdiðinden infertiliteye (kýsýrlýk) neden olabilir.
Ýnfertil erkeklerin %40' ýnda varikosel saptanýr. Sekonder infertil (daha önce çocuk sahibi olup ta sonradan kýsýr olan) erkeklerde ise bu oran %80' e ulaþýr.

Varikosel Belirtileri Nelerdir?
Semptomlar; testiste aðrý, infertilite, testislerde küçülme (atrofi), palpe edilebilen ya da dýþardan gözle görülebilen geniþlemiþ venlerdir.

Nasýl Tanýnýr?
Ýleri evre varikoseller gözle görülebilir. Orta evre varikoselleri muayene sýrasýnda hekiminiz elle tanýyabilir. Erken evre varikosellerin tanýsýnda ise yardýmcý taný yöntemlerine ihtiyaç duyulabilir. Bu yöntemler;

• Renkli Doppler ultrasonografi
• Termografi
• Venografi
• Semen analizi; varikosel kaynaklý infertilitede tipik olarak geliþimi tamamlanmamýþ, hasarlý veya ölü spermler görülür.

Tedavi Ne Zaman Önerilmektedir?
Varikosel aðrý yapýyorsa, testislere zarar veriyorsa (küçülme, atrofi gibi), kýsýrlýða neden oluyorsa cerrahi ligasyon tedavisi önerilmektedir.

Tedavi Sonrasý Tekrarlar mý?
Tedavi sonrasý hastalarýn %5-20' sinde varikosel tekrarlayabilir. Hastalarýn %2-5' inde testislerin etrafýnda sývý birikimi (hidrosel) oluþabilir.

Ameliyat Olmakla Çocuk Sahibi Olma Þansý Artar mý?
Varikosel ameliyatý olmuþ hastalarýn yaklaþýk yarýsý ameliyat sonrasý birinci yýl içerisinde çocuk sahibi olurlar.

Aktif Ziyaretçi : 16       Toplam Ziyaretçi : 298847