Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/alkacomtr/public_html/panel/baglan.php on line 10
 ALKA RADYOLOJİK TANI MERKEZİ

PENÝL DOPPLER

Sertleþme problemi (ereksiyon kusuru-impotans) varlýðýnda penisin kan akýmýnýn bozuk olup olmadýðýna bakýlýr.

Ereksiyon Kusuru (Ýmpotans) Nedir?
Erkek cinsel organý penis, normal koþullarda yumuþak bir dokudur. Cinsel uyarý karþýsýnda bu bölgeye kan getiren atar damarlarda akým artar. Kanýn geriye dönüþünü saðlayacak toplar damarlarda ise kasýlma olur. Peniste süngersi cisimler içerisinde hýzla biriken kan geri çýkamaz. Bu birikme, penisin þiþmesine ve sertleþmesine neden olmaktadýr. Erkek cinsel organýnýn cinsel birleþme için gereken sertliðe ulaþamamasý impotans, iktidarsýzlýk olarak isimlendirilir.

Baþlýca Nedenleri Nelerdir?
Ýmpotans bir hastalýk deðildir. Bir takým sorunlarýn kendisini ikincil olarak gösterme þeklidir. Günümüzde bu sorun üzerinde ciddi çalýþmalar yapýlmýþ ve nedenleri 4 ana grupta belirlenmiþtir:
1. Psikolojik nedenler
2. Fiziksel nedenler
3. Hem ruhsal hem fiziksel nedenler
4. Nedeni bilinmeyenler

Yaklaþýk %85 olguda neden fiziksel (organik) dir. Olgularýn %10' dan biraz daha fazlasý ise psikolojik nedenlidir. Yani bütün sorun kiþinin düþüncelerinde saklýdýr. %5 kadar olguda neden bilinememektedir. Bir erkekte bir kez impotans görüldüðünde, bunu hep yaþamak korkusu psikolojik nedenli impotansa dönüþtürebilir. Eðer bir fiziksel neden bulunamýyorsa psikolojik impotans olduðu düþünülür. Kötü evlilikler, düþük cinsel performans, iþ stresi, depresyon impotans nedeni olabilir.

Unutmamalýdýr ki, her erkek hayatýnda bir ya da birkaç geçici impotans dönemi yaþar.

Fiziksel impotans nedenleri arasýnda Diabetes Mellitus (þeker hastalýðý), damar hastalýklarý, pelvis bölgesinin ciddi operasyonlarý, bel kemiði travmalarý gelir. Ayrýca;

Endokrin (hormonal) Nedenler:
Ereksiyon için, baþta testesteronun etkisine ihtiyaç vardýr. Eksikliðinde mutlaka impotans görülmez. Tiroid hormonlarýnýn eksikliði de tam olmayan ereksiyona neden olabilir. Prolaktin hormonunun fazlalýðý testesteron yapýmýný azaltacaðýndan ciddi impotansa neden olabilir.

Bazý ilaçlar:
Östrojenler, anti-androjenler, LHRH analoglarý, beta blokerler, kalsiyum antagonistleri, MAO inhibitorleri, trisiklik anti-depresanlar da impotans nedeni olabilmektedir.

Madde Baðýmlýlýðý Ýmpotans Yapar mý?
Alkol, sigara gibi madde baðýmlýlýklarý da impotans konusunda ciddi sorunlar yaratmaktadýr.

Ýmpotansta Renkli Doppler Ýnceleme Nasýl Yapýlýr?
Renkli Doppler ultrasonografi ile penise arterler ile yeterli kan gelip gelmediði, yeterli kan geliyorsa, gelen kanýn penis içerisinde yeterince kalýp kalmadýðý (toplar damar kapaklarýnýn saðlam olup olmadýðý) tespit edilir.
Penis içi kapiller damarlarýn geniþlemesini saðlamak amacýyla inceleme sýrasýnda penis içerisine damar geniþletici bir ilaç -hasta yaþý göz önüne alýnarak- belirli dozda verilir.

Penis cildi üzerine jel sürülerek ultrasonografi probu ile penis içi damarlar deðerlendirilir.

Ýnceleme aðrýlý deðildir. Bazen penis içerisine verilen ilaç hafif yanma hissi verebilir.

Ýlk defa 1980' li yýllarda kullanýlan renkli Doppler ultrasonografi, ereksiyon kusurunda patolojinin damar kaynaklý olup olmadýðýný belirler. Tetkikin yapýldýðý odanýn sessiz ve loþ olmasý gerekir. Hastanýn da gergin olmamasý tetkikin doðruluk oranýný artýrýr.

Peniste oluþan sertleþmenin kaybolma süresi bazen (özellikle psikolojik impotansta) uzayabilir. Bu nedenle test sonrasý cinsel uyarý, mastürbasyon ve cinsel iliþkiden kaçýnmalýdýr.

Tetkikin Zararlý Etkisi Olur mu?
Renkli Doppler ultrasonografi ne inceleme sýrasýnda ne de inceleme sonrasýnda hiç bir zarar vermez. Cinsel hayatý olumsuz yönde etkilemez.

Aktif Ziyaretçi : 16       Toplam Ziyaretçi : 298847