Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/alkacomtr/public_html/panel/baglan.php on line 10
 ALKA RADYOLOJİK TANI MERKEZİ

VARÝS NEDÝR?

Derimizin altýndaki
yüzeyel toplardamarlarýn yetmezliðidir.temel nedenide toplardamarlarýn içinde bulunan kapakçýklarýn bozulmasýdýr. Varisler deriden gözüken kýrmýzý, mavi - mor ince ya da parmak kalýnlýðýna varabilen damar geniþlemeleri þeklinde görülebilir. Genetik yatkýnlýðý olanlarda, kadýnlarda, ayakta uzun süreli kalmayý gerektiren meslek gruplarýnda (hekimler, öðretmenler vs) daha sýk görülmektedýr. Varisi olan kadýnlarýn hamilelik dönemlerinde varis þiddeti artabilmektedir. Bir baþka deyiþle, bacaktaki yüzeyel toplardamarlarýn geniþleyerek kývrýntýlý büküntülü bir görünüm almasý ve derinin altýnda görünür olmasýdýr. Bunun Günümüzde kapakçýklarýn bozuk olup olmadýðý renkli Doppler ultrasonografi ile kolaylýkla tanýnabilmektedir.

Aktif Ziyaretçi : 16       Toplam Ziyaretçi : 298847