Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/alkacomtr/public_html/panel/baglan.php on line 10
 ALKA RADYOLOJİK TANI MERKEZİ

SÝNTÝGRAFÝ

1 -Nükleer Týp tetkiklerinin yararlarýndan bazýlarý nelerdir?

2 -Nükleer Týp uygulamalarýnýn güvenilirliði ne kadardýr?
3 -Hazýrlýk yapmak gerekli mi?
4 -Test için randevu almadan önce doktoruma söylemem gereken bir þey var mý?
5 -Tetkikten sonra ne yapmalýyým?
6 -Bazý hastalara niçin birçok farklý test gerekir?
7 -Çocuklarda Nükleer Týp tetkikleri yapýlabilir mi?

GENEL BÝLGÝ
Nükleer Týp departmanlarýnda yapýlacak herhangi bir tetkik doktorunuz tarafýndan tavsiye edilmelidir. Böyle bir tetkikten elde edilen bilgi sizin mevcut týbbi probleminizin taný ve tedavisinde önemli olacaktýr. Bu tetkikler güvenli, aðrýsýz olup yaygýn olarak kullanýlmaktadýr. Ülkemizde her yýl binlerce Nükleer Týp tetkiki yapýlmaktadýr.

Biz sizlere Nükleer Týbbýn ne demek olduðunu, bazý testlerin nasýl uygulandýðýný açýklamak istiyoruz.

Bu yazý;

• Nükleer Týp hakkýnda genel bilgi,

• En çok sorulan bazý sorulara cevaplar,

• Çok yaygýn olarak yapýlan bazý tetkikler hakkýnda bilgiler içermektedir. Bu yazýyý okuduktan sonra size yapýlacak tetkik konusunda daha rahat olacaðýnýzý ümit ediyoruz.


Nükleer Týp Tetkikleri:
1. Tetkik Ýçin Gerekli Radyoaktif Maddenin Verilmesi:Nükleer Týp tetkikleri vücuttaki organlarýn hem anatomisi hem de fonksiyonlarý hakkýnda bilgi verir. Tetkik için geldiðinizde size düþük dozda radyoaktif madde içeren kimyasal bir bileþik verilecektir. Bu en yaygýn olarak kolunuzdaki bir toplardamar (ven) içine enjeksiyon yapýlarak, bazýlarý kapsül þeklinde olup içirilerek yada solunum aracý sayesinde nefes alýp-verirken vücudunuza verilmektedir; incelenen vücut bölümü ve organ sistemine baðlý olarak kullanýlan çok fazla sayýda farklý radyoaktif bileþik mevcuttur. Her bir test için özel bir bileþik ve verilme metodu kullanýlýr. Yan etkiler çok nadir olarak görülmektedir; radyoaktif maddeden kaynaklanan herhangi bir þey hissetmeyeceksiniz.


2. Bekleme Süresi:
Radyoaktif maddenin verilmesinden sonra sizden görüntü alýnmadan önce bir süre beklemeniz istenebilir. Bu bekleme süresi yapýlan tetkike baðlý olarak deðiþmektedir. Bazý çekimler hemen yapýlýrken, bazýlarý için birkaç saat hatta (özellikle radyoaktif iyot kullanýldýðýnda) birkaç gün beklemeniz gerekebilir. Farklý bileþiklerin incelenen vücut sahasýnda birikmesi için farklý sürelere ihtiyaçlarý vardýr. Bu nedenle bekleme periyodu önemlidir. Bazý testlerde farklý zaman aralýklarýnda birkaç görüntü alýnmasý gerekebilir, size uygulanacak tetkik ve süresi hakkýnda tetkik öncesi bilgi verilecektir.


3. Görüntü Alýnmasý:
Görüntüleme esnasýnda, gama kamera denilen özel bir detektöre, incelenecek vücut bölgesi en yakýn olacak þekilde pozisyon verilecektir. Eðitimli bir Nükleer Týp teknisyeni ilgili alandan birçok görüntü alacaktýr. Bu görüntüler bilgisayarda görülebilir. Bunlar film üzerine ya da daha detaylý incelenmek ve analiz edilmek üzere bilgisayara kaydedilmektedir. Tetkik süresince normal olarak nefes alýp verebilirsiniz. Her bir görüntü veya tetkikin süresi yapýlan teste baðlý olarak deðiþmektedir. Teknisyenimiz size bu konuda açýklama yapacaktýr.

Gama kamera radyasyon üretmez. Size daha önce verilmiþ olan radyoaktif bileþikten kaynaklanan gama ýþýnlarýný kaydeder. Kamera herhangi bir radyasyona maruz býrakmaksýzýn birçok görüntü elde edilmesini saðlar. Radyasyon sadece sizin vücudunuza verilmiþ olan düþük doz radyoaktif bileþikten kaynaklanmaktadýr.


4. Tetkikin Yorumlanmasý:
Nükleer Týp dalýnda ihtisas yapmýþ uzman bir doktor sizden alýnan birçok görüntüyü deðerlendirecektir. Sýklýkla, çekilen röntgen filmleri gibi diðer tetkik sonuçlarýnýzla birlikte görüntülerinizin yorumlanmasý týbbi probleminizin bir bütün olarak anlaþýlmasýný saðlayabilir. Bu nedenle tetkike gelirken o güne kadar yaptýrmýþ olduðunuz bütün test sonuçlarýný yanýnýzda getirmeniz yararlý olacaktýr. Nükleer Týp hekimi sizin görüntülerinizdeki bulgularý bir rapor halinde bildirecektir.

1 -Nükleer Týp Tetkiklerinin Yararlarýndan Bazýlarý Nelerdir?   
 Bu tetkiklerden elde edilen bilgiler sayesinde doktorunuz týbbi probleminizin tanýsýný vakit kaybetmeksizin koyabilir ve uygun tedaviye hemen baþlayabilir. Nükleer Týp tetkikleri özellikle inceleme sahasýnýn veya organýn fizyolojisini (yani bir organ veya sistemin nasýl çalýþtýðýný, fonksiyonlarýný) gösterdikleri için deðerlidir. Mevcut taný testleri arasýnda en güvenli yöntemlerden biridir. Bu tetkiklerin çoðu hastalýðýnýzýn çok erken evresinde (diðer taný testleri normal iken) týbbi probleminizi ortaya koyabilmektedir. 

2 -Nükleer Týp Uygulamalarýnýn Güvenilirliði Ne Kadardýr?        
Nükleer Týp uygulamalarý çok güvenilirdir. Hastaya çok düþük dozda 'eser' miktarda radyoaktif madde verildiðinden dolayý radyasyonun etkisi çok azdýr.

Doktor sadece tanýsal bilgi elde edilmesi için gerekli olan miktarda radyoaktif madde kullanýr. Erken ve doðru taný saðlamasý nedeniyle radyoaktif maddenin çok küçük orandaki riski önemsiz kalmaktadýr.

Kullanýlan radyasyon diðer týbbi testlerle karþýlaþtýrýldýðýnda Nükleer Týp uygulamalarý oldukça kabul görmektedir. Birçok Nükleer Týp tetkikinde benzer röntgen tetkikleri kadar ya da daha az miktarda radyasyon dozu kullanýlmaktadýr.

Birçok radyoaktif bileþik vücuttan doðal yollarla hýzla atýlmaktadýr . Bu genellikle birkaç saat ya da en fazla birkaç günde olmaktadýr. Fazla miktarda içilen sývýlar radyoaktif maddenin vücuttan çok daha hýzlý atýlmasýna yardým eder. Nükleer Týp uygulamalarýnýn yan etkileri çok nadirdir. Bu uygulamalarýn güvenilirliði hakkýnda herhangi bir þüpheniz varsa bunu doktorunuz veya Nükleer Týp laboratuvarýndaki görevlilerden birine sorunuz. 


3 -Hazýrlýk Yapmak Gerekli mi?

Bu tetkiklerin çoðunda hasta tarafýndan yapýlmasý gereken özel bir hazýrlýk yoktur. Eðer herhangi bir þey gerekirse doktorunuz ya da randevu almaya geldiðinizde Nükleer Týp personeli bunu size söyleyecektir. 
Kullandýðýnýz ilaçlarýn adlarýný bilmeniz yada yanýnýzda listesini getirmeniz faydalý olur. 


4 -Test Ýçin Randevu Almadan Önce Doktoruma Söylemem Gereken Birþey Var mý? 

 

Evet. Hamile olduðunuzu düþünüyorsanýz özellikle hamileliðin çok erken bir döneminde iseniz bunu doktorunuza söylemelisiniz. Çünkü doktorunuz hamile olduðunuzu bilmeyebilir. Ayrýca süt emziriyorsanýz bunu doktorunuza söylemeniz gerekmektedir. 

5 -Tetkikten Sonra Ne Yapmalýyým? 
 Tetkik günlük aktivitelerinizi genellikle etkilemeyecektir. Bununla birlikte tetkikten önce kullandýðýnýz bir ilaç varsa ve bunun dozu deðiþtirilmiþse ya da size yapýlacak tetkik nedeniyle geçici bir süre kesilmiþse testten sonra ilacýnýza baþlayýp baþlamayacaðýnýzý veya ne zaman baþlayacaðýnýzý öðrenmelisiniz. 

6 -Bazý Hastalara Niçin Birçok Farklý Test Gerekir? 
Týbbi probleminizi doðru ve tam olarak anlayabilmek için diðer taný testleri ile birlikte Nükleer Týp tetkiklerinin karþýlaþtýrýlmasý ya da teyidi gerekebilir. Sýklýkla farklý taný testleri birbirlerinin tamamlayýcýsý olup her biri farklý açýdan bilgi vermektedirler.

Örneðin; tiroid sintigrafisi soðuk nodülü gösterebilir. Soðuk nodül tiroid içinde bir sahada daha az oranda radyoaktif madde tutulmasý þeklinde görülür. Bir baþka taný testiyle ise bu soðuk nodülün kist mi, tümör mü olduðu gösterilebilir. Böylece ikinci testten elde edilen ek bilgilerle hastanýn tedavisine baþlanabilir.


7 -Çocuklarda Nükleer Týp Tetkikleri Yapýlabilir mi?     

Evet. Nükleer Týp uygulamalarý çocuklarda çok yaygýn olarak yapýlmaktadýr. Bu tetkikler sýklýkla kemik aðrýlarýný, yaralanmalarý, enfeksiyonlarý veya böbrek ve mesane fonksiyonlarýný deðerlendirmek için kullanýlýr. Radyoaktif maddenin dozu çocuðun vücut aðýrlýðýna göre uygulanmaktadýr. Çocuðun uyutulmasý bazen yaþýna ve yapýlacak teste baðlý olarak deðiþebilir. Eriþkinlerde olduðu gibi testin yararlarý yan etki riskinden çok daha fazladýr.

Aktif Ziyaretçi : 16       Toplam Ziyaretçi : 298847