Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/alkacomtr/public_html/panel/baglan.php on line 10
 ALKA RADYOLOJİK TANI MERKEZİ

KALP SÝNTÝGRAFÝLERÝ

• Eforlu Miyokard Perfüzyon SPECT 
• Gated SPECT (MUGA)
• Gated Perfüzyon SPECT

Bunlar Nükleer Týp' ta, kalbin yapýsý ve fonksiyonlarý hakkýnda bilgi veren sintigrafik tetkiklerdir. Kalp sintigrafilerinin hepsinde damar yolundan enjeksiyon  yapýlmaktadýr. Tetkikinizin türü doktorunuzun öðrenmek istediði bilgiye baðlý olarak tespit edilir. 

En yaygýn olarak kullanýlan kalp sintigrafilerinde kalp kasý kanlanmasý, kalp kasýnýn pompalama gücü, kalp krizi gibi yakýn zamanda geçirilmiþ bir olayda kalp kasýnýn hasara uðrayýp uðramadýðý tespit edilir.

Gated SPECT (MUGA)
Bu test, kalbin pompalama gücünün ne kadar olduðunu, kalp kaslarýnýn hasara uðrayýp uðramadýðýný gösterir ve kasýlmasý hakkýnda bilgi verir. Nükleer Týp Uzmaný tarafýndan yorumlanmak üzere kalp çevresinden görüntüler alýnýr. Test egzersiz ile birlikte veya egzersiz olmaksýzýn yapýlabilir. Egzersiz yapýlýp yapýlmamasýna baðlý olarak 60-90 dakika sürebilir.

Eforlu Miyokard Perfüzyon SPECT (Talyum Testi)

Bu test; koþu bandý (treadmill) veya Dipridamol (farmakolojik stres) ile yapýlýr. Koþu bandý ile yapýlan egzersizde hedef kalp hýzýna (yaþa baðlý olarak deðiþmektedir) ulaþýldýðýnda, kalp kaslarý tarafýndan tutulma özelliðine sahip radyoaktif bileþik damar yolundan enjekte edilir. Testin egzersiz bölümü tamamlandýktan sonra, kalbin egzersiz süresince kan akýmý daðýlýmýný deðerlendirmek üzere çok sayýda görüntü alýnýr. Bu görüntülerin çekimi yaklaþýk 30 dakika sürer. Kalbin dinlenme durumundaki kan akýmýný deðerlendirmek amacýyla birkaç saat sonra tekrar görüntüleme yapýlýr. Bu iki görüntülemenin sonuçlarý incelenir ve kan akýmýnda farklýlýk olup olmadýðý karþýlaþtýrýlýr. Ayrýca Merkezimizde kalp kasý hareketleri de görüntülenebilmekte ve kalbin pompalama gücü (EF) ölçülebilmektedir. Genellikle hastaya stres testinden önce birkaç saat boyunca herhangi bir þey yememesi ve içmemesi söylenir. Doktorun bilgisi dahilinde, kullanýlan herhangi bir ilacýn kesilmesi ya da dozunun deðiþtirilmesi gerekebilir. 

Aktif Ziyaretçi : 12       Toplam Ziyaretçi : 298848