ALKA RADYOLOJİK TANI MERKEZİ

TÝROÝD SÝNTÝGRAFÝSÝ (Tc-99m)


Tiroid sintigrafisi;  tiroid bezinin þeklini ve büyüklüðünü, nodül olup olmadýðýný tespit ederek bezin yapýsý hakkýnda bilgi verir. Bu test damar içine radyoaktif madde (Tc-99m) verilerek yapýlýr. Enjeksiyondan yaklaþýk 15-20 dakika sonra çekime baþlanýr. Test yaklaþýk 30-45 dakika sürer. 
 

Aktif Ziyaretçi : 9       Toplam Ziyaretçi : 298118