Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/alkacomtr/public_html/panel/baglan.php on line 10
 ALKA RADYOLOJİK TANI MERKEZİ

AKCÝÐER SÝNTÝGRAFÝSÝ

Akciðer sintigrafisi akciðerlerdeki kan akýmýný (perfüzyon durumunu), bir baþka deyiþle akciðer damarlarýnda kan pýhtýsýnýn neden olduðu týkanýklýðý (pulmoner emboli) araþtýrmada kullanýlýr. Akciðer perfüzyon sintigrafisinde, akciðerlerde tutulan radyoaktif madde damar yolundan enjekte edilir. Enjeksiyondan hemen sonra akciðerler farklý açýlardan  görüntülenir. Bu tetkikin sonuçlarý yakýn zamanda çekilmiþ akciðer röntgen filmiyle karþýlaþtýrýlýr. Eðer akciðer röntgen filmi 24 saatten önce çekilmiþ ise yeni bir film gerekli olacaktýr. Enjekte edilen radyoaktif maddenin bilinen yan etkisi yoktur.
 

Aktif Ziyaretçi : 16       Toplam Ziyaretçi : 298847