Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/alkacomtr/public_html/panel/baglan.php on line 10
 ALKA RADYOLOJİK TANI MERKEZİ

KEMÝK SÝNTÝGRAFÝSÝ


Kemik sintigrafisi sýklýkla ortopedik yaralanmalar, kýrýklar, tümörler veya açýklanamayan aðrýlarý deðerlendirmede kullanýlýr. Görüntüler tüm vücuttan alýnabilir. Buna raðmen bazen sadece belli bir bölge detaylý olarak incelenebilir. Kemik sintigrafisi, mümkün olan en fazla bilgiyi saðlamak amacýyla sýklýkla röntgen filmleri varsa BT veya MR görüntüleri ile karþýlaþtýrýlýr. Nükleer Týp metodlarýyla yapýlan kemik taramasýnda tek bir enjeksiyonla vücudunuzdaki tüm kemikler deðerlendirilir. Radyoaktif bileþik damar içine enjekte edildikten sonra kan yoluyla yumuþak dokuya geçer, zamanla iskelet sistemi tarafýndan tutulur. Bu testin yapýlma nedenine baðlý olarak aðrýnýn olduðu sahada kan akýmý ve yumuþak doku safhasýnýn deðerlendirilmesi amacýyla enjeksiyon aný ve ilk 5 dakikalýk görüntüler kaydedilir. Kemik sintigrafisi enjeksiyondan sonra birkaç saatte yapýlýr. Bu genellikle 2-3 saat bekleme süresi gerektirir. Tarama metodu elde edilmek istenen bilgiye  baðlýdýr. Tetkik öncesi bir hazýrlýða gerek yoktur. Ancak enjeksiyon ile görüntülemenin yapýlacaðý zaman aralýðýnda mümkün olduðunca fazla miktarda sývý (her türlü içecek) içilmelidir. Bu radyoaktif bileþiðin yumuþak dokudan atýlmasýný, kemiklerin daha net olarak görüntülenmesini saðlar. Görüntülemeden hemen önce mesane boþaltýlmalýdýr.

Aktif Ziyaretçi : 12       Toplam Ziyaretçi : 298848