Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/alkacomtr/public_html/panel/baglan.php on line 10
 ALKA RADYOLOJİK TANI MERKEZİ

BÖBREK SÝNTÝGRAFÝSÝ
   

Dinamik Böbrek Sintigrafisi

 

Statik (DMSA) Böbrek Sintigrafisi Dinamik Böbrek Sintigrafisi:


DTPA, MAG3 ya da EC kullanýlarak yapýlýr. Bu tetkik ile böbreklerin kanlanmasý, süzme fonksiyonu ve birbirine oranla çalýþma yüzdeleri (rölatif-split böbrek fonksiyonlarý) saptanýr. Büyük çocuklar ve eriþkinler tetkike gelmeden 2 saat önce baþlayarak 1-1.5 litre su içmelidir. Aç olmaya gerek yoktur. Yeni doðan ve küçük çocuklara tetkik öncesi aðýzdan içebildiði kadar süt, mama ya da su verilmelidir. Ayrýca tetkik öncesi çocuðun kilosu ile orantýlý olarak serum fizyolojik verilecektir. Mesanenin tam olarak boþ olmasýný saðlamak için sonda takýlmalýdýr. Tetkik bu ön hazýrlýklarýn tamamlanmasýndan sonra baþlayacak ve ortalama 40 dakika sürecektir.


Statik Böbrek Sintigrafisi:

Sýk idrar yolu enfeksiyonu, pyelonefrit, reflü (mesaneden böbreklere idrar kaçmasý) ya da böbrek yerleþim anormalliði olan hastalarda uygulanan bir yöntemdir. Bu tetkik ile böbreklerin iþlev gören dokusunda kayýp olup olmadýðý, böbreklerin birbirine oranla çalýþma yüzdeleri (rölatif-split böbrek fonksiyonu) saptanýr. Tetkik için ön hazýrlýða gerek yoktur. Beslenme durumu tetkiki etkilemez. Damar yolundan ilacýn verilmesinden yaklaþýk 1-3 saat sonra görüntü alýnýr. Bekleme süresi içerisinde hasta içebildiði kadar su içmelidir ve mesane boþaltýlmalýdýr.

Aktif Ziyaretçi : 12       Toplam Ziyaretçi : 298848