Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/alkacomtr/public_html/panel/baglan.php on line 10
 ALKA RADYOLOJİK TANI MERKEZİ

ULTRASON EÞLÝÐÝNDE PROSTAT BÝYOPSÝSÝ

Biyopsi (doku örnekleme) prostat kanseri ve enflamasyonunun ayýrýcý tanýsýnda faydalý bir yöntemdir.


Ýþlemden Önce Neler Yapýlmalýdýr?

Kanama-pýhtýlaþma zamanýný bilmek açýsýndan kan tahlili istenir. Biyopsiden bir gün önce, biyopsi günü ve biyopsiden sonraki günlerde kullanmak üzere antibiyotik verilir.

Aspirin ya da benzeri ilaçlar kaný sulandýrdýðýndan biyopsi öncesi bir hafta süresince kullanýlmamasý gerekir.
Ýlaçlar ile ilgili sorularýnýza hekiminiz tarafýndan cevap verilecektir.

Ýþlem günü sabahý yapacaðýnýz lavman (barsak temizliði) iþlemin daha rahat olmasýný saðlayacaktýr.

 
Ýþlem Nasýl Yapýlýr?

Hasta muayene masasýnda sol tarafý üzerine yatar. Biyopsiden önce prostatýn ultrason görüntüleri alýnýr. Ses dalgasý veren çubuk þeklindeki proba koruyucu kýlýf geçirilip üzeri lokal anestezikli jel ile kayganlaþtýrýlarak rektuma yerleþtirilir. Kayganlaþtýrýcý jel ayný zamanda ses dalgalarýnýn vücut içerisinde yayýlýmýna da yardýmcý olur. Prostatýn her iki yanýna diþ hekimlerinin yaptýðý gibi lokal anestezik enjeksiyonu yapýldýktan sonra 3-4 dakika beklenir. Bu süre içerisinde prostat bezi ultrasonografik olarak incelenerek biyopsinin alýnacaðý yerler saptanýr. Biyopsi iþlemi için proba ataþe edilen steril kýlavuz içerisinden geçirilen steril bir ince iðne ile prostattan biyopsi örnekleri alýnýr ve prob rektumdan çýkarýlýr.


Ýþlem Sonrasý Neler Yapýlýr?

Ýþlemden sonra hasta bir süre gözlem altýnda olmalý, biyopsi yapan doktor ile irtibatý kaybetmemelidir. Biyopsiden sonraki 48 saat içinde hafif bir rahatsýzlýk hissi, idrarda, dýþkýda ya da menide az miktar kanama olabilir.

Aktif Ziyaretçi : 12       Toplam Ziyaretçi : 298848