Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/alkacomtr/public_html/panel/baglan.php on line 10
 ALKA RADYOLOJİK TANI MERKEZİ

MAMOGRAFÝ


Memelerin düþük dozlu X ýþýný (Röntgen ýþýný) yardýmý ile detaylý görüntüsünün çýkarýlmasýdýr.

Meme muayenesi esnasýnda bulunan þüpheli bir kitlenin yerinin ve özelliklerinin belirlenmesi amacýyla yaygýn ve etkin bir þekilde kullanýlmaktadýr. Elli yaþýn üzerindeki kadýnlarda bulunan kitlelerin %85 ile %90' ýnýn hissedilebilir büyüklüðe ulaþmasýndan 2 yýl kadar önce mamografi ile belirlenebileceði tahmin edilmektedir. Meme kanseri açýsýndan hiçbir risk faktörü bulunmayan, hiçbir þikayeti olmayan ve yýllýk meme muayeneleri normal olan kadýnlarda da belli aralýklarla meme kanseri tarama testi olarak rutin mamografi önerilmektedir.


Mamografi Ne Zaman Yaptýrýlmalýdýr?

Mamografi incelemesine baþlamadan önce mutlaka dikkatli bir meme muayenesi de yapýlýrsa taný olasýlýðý artacaktýr. Meme kanseri kadýnlarda nispeten sýk görülen bir kanserdir; kansere baðlý ölüm nedenleri arasýnda akciðer kanserinden sonra ikinci sýrayý almaktadýr. Her 12 kadýndan biri hayatýnýn bir döneminde meme kanserine yakalanmakta ve her 25 kadýndan biri meme kanseri nedeniyle hayatýný kaybetmektedir. Tarama testlerinin amacý bir hastalýðýn ortaya çýkacaðýný önceden anlamaya çalýþmak veya hastalýðý erken evrede yakalamaktýr. Mamografinin kadýnlara belli aralýklarla yapýlmasýnýn doktorlar tarafýndan þiddetle önerilmesinin nedeni, bu tarama testi sayesinde meme kanserinin erken tanýnabilmesiyle hastalýða baðlý ölüm riskinin %25-80 oranýnda azaltýlabilmesidir. Tarama amaçlý mamografiye meme kanseri açýsýndan risk faktörleri bulunmayan kadýnlarda 40 yaþýnda baþlanmalý, 50 yaþýna kadar 2 yýlda bir, daha sonra yýlda bir rutin olarak uygulanmalýdýr. Yapýlan meme muayenesinde bir sorun saptanmasý durumunda veya kadýnýn her ay kendi yaptýðý meme muayenesi esnasýnda bir kitle saptamasý ve bunun doktor muayenesiyle doðrulanmasý durumunda mamografi yenilenir. Otuz yaþýn altýndaki kadýnlarda meme dokusunun yoðun olmasý nedeniyle görüntülemenin zor olmasý, meme kanseri görülme olasýlýðýnýn oldukça düþük olmasý nedeniyle rutin mamografi önerilmez. Bu yaþ grubunda genellikle meme ultrasonografisi yapýlýr. Ailede (anne, kardeþ) meme kanseri varsa veya meme kanseri risk faktörleri olan kadýnlarda mamografi aralýklarý hekim tarafýndan düzenlenir.Tarama mamografi meme dokusunun adet döngüsünün içinde en iyi görüntülenebildiði dönemde yapýlmalýdýr. Bu dönem adet kanamasýnýn baþladýðý ilk hafta içerisinde hormon seviyelerinin nispeten düþük olduðu günlerdir.

Mamografi Diðer Tetkiklerden Farklý mýdýr?

Mamografi, özel bir röntgen cihazý yardýmýyla her iki memenin sýkýþtýrýlarak çeþitli pozisyonlarda filmlerinin alýnmasýdýr. Mamografi çekimi esnasýnda meme dokusunun iyice sýkýþtýrýlmasýnýn amacý daha küçük lezyonlarý görebilmek ve radyasyon dozunu en düþük seviyeye indirmektir.


Önceden Yaptýrýlmýþ Meme Tetkikleri Önemli midir?


Mamogramlar yorumlanýrken genellikle önceki yýllardaki görüntüler de dikkate alýnýr. Bu nedenle mamografi filmlerinin ve raporlarýnýn muhafaza edilmesi ve düzenli olarak radyoloji uzmanýna sunulmasý son derece önemlidir.


Mamografi Filmi Okunurken Nelere Dikkat Edilir?

 

Elde edilen görüntüler incelenirken meme dokusunda kitle, mikrokalsifikasyon (kireçlenme) aranýr, süt bezlerinin meme dokusu içindeki yapýsý ve daðýlýmýna bakýlýr, meme cildinin kalýnlýðý, koltuk altý lenf bezlerinin durumu deðerlendirlir.

Mamogramlarda saptanan kitlenin solid mi (tümöral) yoksa kistik mi (sývý içerikli) olduðunu anlamak için doktor tarafýndan istenmemiþse bile “ücret talep edilmeden” ultrasonografik ek inceleme (kontrol) yapýlýr. Kanser düþündüren bir görüntü varsa biyopsi önerilir.


Çok Küçük Tümörler Mamografide Görülür mü?

 

Mamografi memedeki deðiþiklikleri hastanýn kendisi ya da doktoru tarafýndan hissedilemeyecek kadar küçük iken görüntüleyebilir. Ele gelen kitle varsa, bunun kanser olup olmadýðýnýn belirlenmesinde kullanýlýr.


Meme Biyopsisi Nedir? Ne Zaman Yapýlýr?


Biyopsi lokal anestezi sonrasý kuþkulu dokudan iðne ile hücre örneði alýnarak patoloji laboratuvarýnda kanser olup olmadýðýnýn belirlenmesi iþlemidir. Ultrasonografi rehberliðinde yapýlabilir.


MEME ULTRASONOGRAFÝSÝ

 

Bu yöntemde prob tarafýndan memeye gönderilen yüksek frekanslý ses dalgalarý deðiþik dokulardan yansýyarak yine prob tarafýndan toplanýr ve bilgisayarlar aracýlýðý ile monitörde görüntülenir, radyasyon içermez.


Hangi Amaçlarla Ultrasonografi Yapýlýr?

 

Muayenede ele gelen kitle veya mamografide anormal olduðu düþünülen bir alan ultrasonografi ile deðerlendirilir. Ultrason özellikle tümör ile kisti (sývý içeriklidir) ayýrt etmekte faydalýdýr.


Ultrasonografinin Mamografiye Tercih Edildiði Durumlar Var mýdýr?


Otuzbeþ yaþýn altýndaki kadýnlarda ilk kullanýlacak taný yöntemidir. Radyasyon içermediði için hamile kadýnlarda meme incelemesinde ideal yöntemdir.
Baþka bir kullaným alaný da silikonlu memelerde sýzýntý (kaçak) veya yýrtýk (rüptür) deðerlendirmesidir.Ayrýca meme enfeksiyonlarýnýn tanýsýnda da güvenle kullanýlýr.Meme ultrasonu eþliðinde kist aspirasyonu ve biyopsi gibi giriþimsel iþlemler yapýlabilir.


Nasýl Yapýlýr?


Sýrtüstü yatar durumdaki hastanýn memesine ses dalgalarýnýn geçirgenliðini artýran jel sürülür. Prob meme cildinde yavaþça gezdirilir. Görüntüler ekranda izlenir.


Ne Kadar Sürer?


Karþýlaþtýrma gerekliliði nedeni ile iki meme de incelenmelidir. Ýþlem yaklaþýk 20-45 dakika sürer.


Aktif Ziyaretçi : 12       Toplam Ziyaretçi : 298848