Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/alkacomtr/public_html/panel/baglan.php on line 10
 ALKA RADYOLOJİK TANI MERKEZİ

HÝSTEROSALPÝNGOGRAFÝ (HSG)

Ýnfertilite (kýsýrlýk) deðerlendirmesinde önemli bir incelemedir.

Ýþlem sýrasýnda vajinal yoldan rahime 5-10 ml kontrast madde verilir. Rahim boþluðu kontrast madde ile dolar ve tüpler açýksa kontrast madde buradan karýn boþluðuna dökülür.

Bu yöntemle tüplerin açýk olup olmadýðý, týkanýklýk varsa týkanýklýðýn hangi seviyede olduðu anlaþýlýr. Ayrýca rahim boþluðunda polip, miyom ya da yapýþýklýk olup olmadýðý ortaya çýkar.


Ne Zaman Yapýlýr?

Hamileliðin ilk üç ayýnda röntgen ýþýnlarý düþük ve sakatlýða neden olabilir. Bu nedenle iþlem öncesinde hamilelik olmadýðýndan emin olmak gerekir. Tetkik için en uygun zaman adet bitiminden sonraki haftadýr.


Nasýl Yapýlýr?

Ýþlem ortalama 2-3 dakika sürer. Tetkik sýrasýnda hasta röntgen masasýna sýrt üstü yatar ve bacaklarý jinekolojik muayene pozisyonuna getirilir. Dýþ genital organlar iyotlu bir solüsyon (betadin) ile iyice silinerek sterilize edilir.

Doktor tarafýndan vajinaya rahim dýþ aðzýný görebilmek için spekulum yerleþtirilir. Vagina yine iyotlu solüsyon ile iyice silinir.

Rahim aðzý ince bir penset ile tutularak hafifçe çekilir (bu sýrada iðne batmasý gibi geçici bir aðrý olur). Rahim dýþ aðzýndaki deliðe 2-3 mm geniþliðindeki HSG kanülü yerleþtirilir.

Kanül aracýlýðýyla rahim boþluðuna yavaþça suda erir kontrast madde verilir. Rahim boþluðu dolarken, kontrast madde verilerek tüplerden geçerken ve karýn boþluðuna akarken grafiler alýnýr. Bu sýrada bazý hastalarda adet sancýsýna benzer bir aðrý olabilir.

Bulgular rapor edilerek ayný gün içerisinde hastaya verilir.

Bazý çalýþmalarda HSG iþlemi sonrasý ilk iki ay içerisinde hamilelik oranýnda minimal artma bildirilmiþtir. Bu durum kontrast maddenin tüplerden geçerken küçük bir týkanýklýðý açmasýna ya da hamileliði engelleyen bir debrisi temizlemesine baðlý olabilir.


Komplikasyonu Var mýdýr?

Nadiren kontrast maddeye baðlý allerjik reaksiyon geliþebilir ve genellikle ciltte döküntü ile kendini gösterir. Bu nedenle biraz daha pahalý olan noniyonik kontrast maddeler tercin edilir.

Tetkikte kullanýlan aletlerin sterilize edilmiþ olmasý, iþlem sýrasýnda temiz çalýþýlmasý gerekir. Aksi halde pelvik enfeksiyon geliþebilir. Bazý hekimler enfeksiyon riskini azaltmak için profilaktik antibiyotik kullanýlmasýný önermektedir.


Aktif Ziyaretçi : 12       Toplam Ziyaretçi : 298848